Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΤΥΠΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ Εξασφαλισαμε το εντυπο που θα λαμβανουν οι δημ,υπαλληλοι που θα ενταχθουν σε κατασταση εργασιακης εφεδρειας:
Υπουργείο ……………
(ή τίτλος φορέα)
                                                                         Ημερομηνία………………

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση θέσης υπαλλήλου της Υπηρεσίας σε εργασιακή εφεδρείαδυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 34 τουν.4024/2011(ΦΕΚ 226 Α΄)»

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΝ.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ.)

 Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011»«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακήεφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίουδημοσιονομικής στρατηγικής 2012
-2015 » (ΦΕΚ 226 Α΄)
2.Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ…………. «Περί Οργανισμούτου Υπουργείου ……………………… ( ή τίτλος φορέα)
3.Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.

4.Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του/της
……………………………………………….,
 υπαλλήλου με βαθμό ……. τηςειδικότητας ……………………….. ……………………………………… τουΥπουργείου …………………………………………….
( ή της Γενικής Γραμματείας ή τίτλος φορέα )
την ……………….. (μέχρι 31.12.2013) ,
 ο εν λόγω υπάλληλος πληροίτις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης.

5.Tην απόφαση που πήραμε μια νύχτα με φεγγάρι που η Τρόικα μας πίεζε γιατί τα είχε πάρει.

6.Ότι ο υπουργός βαριότανε σε βάθος να το ψάξει και είπε διώξε τους τώρα αυτούς εδώ και ελπίζω να είναι εντάξει.

7.Ότι θα γίνει μπάχαλο, θα ερημώσουν όλα μα τί να κάνουμε εμείς? Η Μέρκελ η καρ......

8. Πως με ότι πάρεις στο εξής δεν θα μπορείς να ζήσεις. Κακάρωσέ τα σύντομα τον τόπο να βοηθήσεις.

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε
την αυτοδίκαιη θέση σε εργασιακή εφεδρεία (καθεστώς ημιδιαβίωσης) του/της………………………………………… του…………………….,
 υπαλλήλου με βαθμό………… της ειδικότητας
 ……………………………………………….. του Υπουργείου
…………………………………………………………………….
( ή της Γενικής Γραμματείας ή τίτλος ν.π.δ.δ.)
από1.1.2012 , επειδή πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης
μέχρι 31.12.2013 σύμφωνα με τις διατάξεις τωνπαραγράφων 3 και 4 του άρθρου 34 του ν.4024/2011(ΦΕΚ 226 Α΄)» και έως είκοσιτέσσερις (24) μήνες ή επειδή έτσι κι αλλιώς κάποιος έπρεπε να φύγει. Τί αυτός λοιπόν τί κάποιος άλλος.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ.)

(Ονοματεπώνυμο)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου